FRISK OSLOFJORD

Helgeroafergene har blitt med i Frisk Oslofjord og skal levere undervisningsopplegg sammen med de andre aktørene med båten MS Rognfjell.

Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres.

Dette er avgjørende for å opprettholde en levende kystkultur og et grunnlag for grønne næringer i Norges mest folkerike område.

Derfor skal prosjektet Frisk Oslofjord samle kunnskap som skal gi grunnlaget for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet.

BAKGRUNN

Utgangspunktet for at sentrale forsknings- og samfunnsaktører nå går sammen om å styrke kunnskapsgrunnlaget om det marine miljøet i ytre Oslofjord er:

  • Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige områder med tareskog og ålegras har gått tilbake de siste årene.
  • Samtidig er det et stort miljøengasjement i regionen. Ikke minst knyttet til de to nasjonal­parkene i fjorden: Ytre Hvaler og Færder.
  • Ny teknologi gir nye muligheter både når det gjelder kartlegging og formidling.

UNDERVISNING

En meget sentral del i prosjektet Frisk Oslofjord er å tilby nye undervisningsløsninger med oppdatert kunnskap om Oslofjorden. INSPIRIA science center har derfor utviklet nye feltekskursjoner som i første omgang tilbys skoler i Vestfold og Østfold med båtene MS Ny Vigra III og MS Rognfjell.

Det er INSPIRIA science center i Sarpsborg som koordinerer tilbudet og som leverer undervisningstilbudet mot de videregående skolene. Besøkssenter Færder nasjonalpark og Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvaret for tilbudet til ungdomstrinnet. Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime er ansvarlige for å sikre at forskningsdelen av prosjektet også aktivt kan benyttes i undervisningen.

Undervisningstilbudene er omfattende og til dels nybrottsarbeid. Unikt i prosjektet er at de som utvikler skoletilbudet, gjør det i samarbeid og samtidig med forskningsgjennomføringen. For videregående er det ekskursjoner med båt, mens det for ungdomsskoletrinnet er ekskursjoner i fjæra.

PROSJEKTETS MÅL

Prosjektet FRISK OSLOFJORD vil i alle sine aktiviteter ha følgende mål:

  • frambringe ny kunnskap og grunnlag for framtidig forvaltning
  • teste og verifisere ny teknologi
  • formidle til forvaltning, befolkningen og særlig barn og unge

Hovedfokus i prosjektet er på bunnområdene, både på grunt og dypt vann. Ny kunnskap vil bidra til mer treffsikker forvaltning og være et viktig tilskudd i arbeidet med å redde kysttorsken og flere andre fiskeslag som er i samme situasjon. Sammen med prosjektet «Krafttak for kysttorsken» vil prosjektet kunne få stor overføringsverdi til andre tilsvarende kystområder.

En viktig del av prosjektet er å teste ut ny teknologi for kartlegging og overvåking, og for tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. 

Videreføring av en levende kystkultur er avhengig av en levende fjord. Befolkningen må gis mer kunnskap om livet i havet slik at de får eierskap til tiltak som må gjennomføres. En særlig viktig gruppe er framtidige beslutningstakere, og det legges stor vekt på formidling til skoler.


Oslofjorden har en lang historie og nå skal vi legge grunnlaget for det fjorden skal være i tiårene framover.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale på oppstartkonferansen for helhetlig plan for Oslofjorden 19. november 2018